بهترین پزشکان برای معالجه فوق العاده بیماران
Doctor Mehdi Alavi

Mehdi Alavi

Biography

Curriculum vitae of Seyed Mehdi Alavi

Personal Information
Seyed Mehdi Alavi, PhD., Research Associate professor
Department of Plant Biotechnology, National institute of genetic Engineering and Biotechnology
Shahrak-e pajoohesh,km 15,Tehran-karaj Highway, Tehran,Iran
P.O.Box:14965/161, Tehran,Iran
Phone (work): +98-21-44 787 425
Fax: +98-21-44 787 395
Cell phone: +98-912-836 18 73
Email (work): mealavi@nigeb.ac.ir
Email (private): mealavi@yahoo.com
Date of Birth: 23.09.1972
Place of Birth: Birjand-Iran
Education
 Ph.D. in Cellular and molecular plant biology, ANGERS University, FRANCE
 M.Sc. in Plant Breeding, SHIRAZ University, IRAN
 B.Sc. in Crop Sciences, Sistan and Baluchistan University, IRAN
Work Experiences
 1999: Research Assistant to accomplish project on “World Biotechnology”, National Biotechnology Commission.
 2000-2002: Researcher and Member of Research program committee, ABRII-IRAN
 2000-2002: Researcher and Member of Facilities and Campus Infrastructure Committee, ABRII-IRAN
 2002 (8 months): Head of Biotechnology group, ITAN-TCO, Iran
 2007-present: Associate professor, NIGEB, Iran
 2014-2015: Head of a subgroup in Biotechnology Council in charge of Monitoring and Assessment of Biotechnology in Iran
 2014-2016: Research affairs manager, NIGEB, IRAN
 2015-present: chief executive officer at Zist Bazar company
 2016-present: Director of NIGEB’s Bioincubator
 2016-present: member of NIGEB’s board of directors
 2016-2018: Advisor at MSRT’s technology office
 2017-present: Head of KibCo’s board of directors
 2019-present: Director manager of SYNERGIUM in Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
Memberships:
 2010-2017: Member of NIGEB’s intellectual property group
 2015-2017: Member of biotechnology commission at MSRT
 2016-2019: Member of NIGEB’s biotechnology development center
 2016-present: Member of NIGEB’s board of directors
 2016-present: Member of NIGEB’s bioincubator council
 2017-2018: Member of bioeconomy working group at BIODC
 2017-present: Member and head of KibCo’s board of directors
 2019-present: member and director manager of SYNERGIUM in Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
Holding Forums and conferences
 2016: organizer of the 1st National Bioeconomy summit and Iran Biomarket in collaboration with the Ministry of Economic Affairs and Finance, Bank Pasargad and National Institute of genetic engineering and biotechnology, Feb. 16-17, Tehran, Iran
 2017: organizer of the 1st Iran-Italy Science, Technology and Innovation forum in collaboration with the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT, Iran) and Città della Scienza (Italy), April 19-20, Shahid beheshti university international conference center, Tehran, Iran
 2019: organizer and Head of scientific committee of Advanced Technologies Commercialization Event (Tech+2019), February 24, Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Tehran, Iran
Finalised Research Projects
 2007-2009: Isolation of Xanthomonas axonopodis pv. citri strains, causal agent of citrus bacterial canker disease. Res. Project No. 286, funded by NIGEB.
 2009-2011: Genetic structure of Xanthomonas axonopodis pv. citri strains isolated from Iran. Res. Project No. 344, funded by NIGEB and CIRAD, France.
 2010-2012: Differential expression of several candidate genes in an Iranian strain of Xanthomonas axonopodis pv. citri to evaluate the best timing period of injectisome establishment in host plant cells. Res. Project No. 369, funded by NIGEB.
 2011-2013: Identification of secreted proteins in an Iranian strain of Xanthomonas axonopodis pv. citri. Res. Project No. 415, funded by NIGEB.
 2011-2016: control and management of citrus bacterial canker disease. Priority Res. Project No. M-406, funded by NIGEB.
 2013-2017: isolation of lactose positive strains of Xanthomonas axonopodis pv. citri and optimization for xanthan production on cheese whey medium in laboratory and semi-industrial levels. Technology project No. 911010-I-T101, funded by NIGEB and and IROST.
ongoing Research Projects
 2017-2018: generation of early flowering safflower genotypes by RNA silencing of flc2 gene. Res. Project No. 950201-I-569, funded by NIGEB.
 2014-present: biophotonics as a breakthrough innovation in field of life sciences
Papers
 Hooshmand S. A., Aminzadeh Jamalkandi S., Alavi S. M., Masoudi‑Nejad A. 2020. Distinguishing drug/non‑drug‑like small molecules in drug discovery using deep belief network. Molecular Diversity https://doi.org/10.1007/s11030-020-10065-7
 Moravej R., Alavi S. M., Azin M., Salmanian A. 2020. Production and physicochemical characterization of xanthan gum by native lactose consuming isolates of Xanthomonas citri subsp. Citri. The Ukrainian Biochemical Journal, 92 (1): 92-102. DO – 10.15407/ubj92.01.092
 Moravej R., Alavi S. M., Azin M., Salmanian A. 2019. Production of Xanthan Gum by the Native Strain of Xanthmonas Citri in Whey Medium and Evaluation of its Physicochemical Properties. Biological Journal of Microorganism, 8 (30): 69-79.
 Raeisi H., Safarnejad M. R., Alavi S. M., Farrokhi N., Elahinia S. A., Safarpour H., Sharifian F. 2019. Development and molecular analyses of Xanthomonas pthA specific scFv recombinant monoclonal antibodies JCP. 8 (4) :417-429, URL: http://journals.modares.ac.ir/article-3-33200-en.html
 Raeisi H., Safarnejad M. R., Alavi S. M., Elahinia S. A., Farrokhi N. 2019. Applying the pthA effector protein of Xanthomonas citri subsp. citri for production of specific antibodies and its application for detection of infected plants. Journal of Plant Pathology 102 (3): DOI: 10.1007/s42161-019-00385-5
 Raeisi H., Safarnejad M. R., Alavi S. M., Elahinia S. A., Farrokhi N. 2018. Production of polyclonal phages harbouring antibody fragment genes against Xanthomonas citri subsp. citri using phage display technology. Applied Entomology and Phytopathology 85 (2): 10.22092/JAEP.2017.115980.1194., 265 – 276
 Saberi E., Alavi S. M., and Safaie N. 2018. Diversity and characterization of Candidatus Liberibacter asiaticus strains causing huanglongbing disease in Iran, based on two prophage loci. J Phytopathol. 00: 1–10.
 Behzadi F., Darouie S., Alavi S. M., Shariati P., Singh G., Dolatshahi-Pirouz A. and A. Arpanaei. 2018. Stability and Antimicrobial Activity of Nisin-Loaded Mesoporous Silica Nanoparticles: A Game-Changer in the War against Maleficent Microbes. J. Agric. Food Chem. 66. 10.1021/acs.jafc.7b05492.
 Soheilivand S., Mousavi A., Safarnejad M. R., Farrokhi N., Mardi M., Tohidfar M. and S. M. Alavi. 2018. Factors Affecting Successful Ex vitro Microgragfting of Sour Lime (Citrus aurantifolia) in Order to Rescue Rootless Shoots. Iranian Journal of Horticultural Science, accepted for publication.
 Rasoulnia A., Alavi S. M., Askari H., Farrokhi N. and Soltani Najafabadi M. 2018. Effect of Xanthomonas citri subsp. citri infection on chlorophyll pigment content, chlorophyll fluorescence and proteins change in Citrus aurantifolia. Journal of Agricultural Science and Technology, 20 (3): 571-582
 Soheilivand S., Mousavi A., Safarnejad M. R., Farrokhi N., Mardi M., Tohidfar M. and S. M. Alavi. 2017. Imposed starvation for in vitro maintenance and high
regeneration of elite key lime (Citrus aurantifolia). The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, DOI: 0.1080/14620316.2017.1415702
 Saberi E., Alavi S. M., Safaie N and Moslemkhany C. 2017. Bacterial pathogens associated with citrus Huanglongbing-like symptoms in southern Iran. J. Crop Prot., 6 (1): 99-113.
 Jalali A., Alavi S. M. and Sangtarash M. H. 2017. Comparative genomic analysis of wide and narrow host range strains of Xanthomonas citri subsp. citri, showing differences in the genetic content of their pathogenicity and virulence factors. Australasian Plant Pathol, 46(1):
 Gholami D., Aminzadeh S., Alavi S. M., Kazemipour N. and Ghoroghi A. 2018. Compariison of antibiiottiics and bacteriocins antibacterial activity on Xanthomonas citri subsp. citri. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 17, 1: 162-178.
 Bahari A, Alavi S. M., Shams-Bakhsh M. and Saberi E. 2016. First report of a 16SrII group related phytoplasma associated with witches’ broom of Cupressus sempervirens var. horizontalis in Iran. New Disease Reports 34, 21.
 Kazemzadeh S., Farrokhi N., Aminzadeh S., Alavi S. M., Sarpele A. and Mamarabadi M. 2015. Antimicrobial effects of Trichoderma harzianum crude extract and its efficacy in biocontrol. Journal of cellular and Molecular Research, 28 (1): 107-114
 Gholami D., Goodarzi T., Aminzadeh S., Alavi S. M., Kazemipour N. and Farrokhi N. 2015. Bacterial Secretome Analysis in Hunt for Novel Bacteriocins with Ability to Control Xanthomonas citri subsp. citri. Iranian Journal of Biotechnology, 13 (3): 10-19.
 Pruvost O., Goodarzi T., Boyer K., Soltaninejad H., Escalon A., Alavi S. M., Javegny S., Boyer C., Cottyn B., Gagnevin L. and Vernière C. 2015. Genetic structure analysis of strains causing citrus canker in Iran reveals the presence of two different lineages of Xanthomonas citri pv. citri pathotype A*. Plant pathology, 64 (4): 776–784
 Kazemzadeh S., Farrokhi N., Aminzadeh S., Alavi S. M., Sarpelleh A. and Mamarabadi M. 2015. Antimicrobial effects of Trichoderma harzianum crude extract and its efficacy in biocontrol. Journal of Cellular and Molecular Researches, 28 (1), 107-114.
 Mokhtari M., Safarnejad M. R., Alavi S. M., and Torkmanzehi A. 2015. Isolation, expression and protein production of an effector gene in Xanthomonas citri pv. citri, causative agent of citrus canker disease. Journal of Agriculture Biotechnology, 7 (2): 155-170.
 Kazemzadeh S., Farrokhi N., Aminzadeh S., Alavi S. M., Masoodi A., Mamarabadi M. and Goodarzi T. 2014. Biocontrol of causative agent of citrus canker disease using antimicrobial substances produced by Aspergillus awamori K-03. Biological Journal of Microorganism, 11, 91-98
 Hasabi V., Askari H., Alavi S. M., Goodarzi T., Soltani Najafabadi M. and Zamanizadeh H. 2014. Inhibitory impacts of plant nutritional compounds on Xanthomonas citri subsp. citri, the causal agent of bacterial canker of citrus. Journal of Plant Pathology 96 (2), 369-375.
 Hasabi V., Askari H., Alavi S. M., and Soltani Najafabadi M. 2014. In Vitro and In Vivo Antibacterial Activity of Some Organic and Inorganic Salts against Asiatic Citrus Canker Agent Xanthomonas citri subsp. citri. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 2(6): 296-300
 Hasabi V., Askari H., Alavi S. M., and Zamanizadeh H. 2014. Effect of amino acid application on induced resistance against citrus canker disease in lime plants. Journal of Plant Protection Research, 54 (2): 144-149
 Patpour M., Nazari K., Ogbonnaya F., Alavi .S. M., and Mousavi A. 2014. Identification and evaluation of resistance to dominant races of stem rust in Iranian wheat cultivars. Seed and Plant Improvement Journal, 30 (1) 133-154.
 Gholami D., Aminzadeh S., Alavi S. M., Kazemipour N., Valizadeh J. and Goodarzi T. 2014. Identification and studying of Enterobacter sp. DGH3 antibacterial activity. Iranian Journal of Biology, 27 (2): 269-276
 Gholami D., Aminzadeh S., Alavi S. M., Goodarzi T., Kazemipour N. and Valizadeh J. 2014. Isolation and Identification of the first indigenous bacterial strain against Xanthomonas citri subsp. citri, causal agent of citrus canker disease. Iranian Journal of Biology, 27 (1): 111-118
 Hasabi V., Askari H., Alavi S. M., Soltani Najafabadi M. and Zamanizadeh H. 2013.The effect of amino acid Methionine on β- 1,3 glucanase gene expression and activity of effective enzymes in induced resistance to citrus canker disease in lime. Plant Protection Journal, 6 (1): 149-161
 Rasoulnia A., Alavi S. M., Askari H., Farrokhi N. and Soltani Najafabadi M. 2013. Antioxidant activity and lipid peroxidation in response to citrus canker bacterial infection. International Journal of Farming and Allied Sciences, 2 (24): 1179-1184
 Patpour M., Nazari K., Ogbonnaya F., Alavi .S. M., and Mousavi A. 2014. Phenotypic and molecular characterization of resistance to stem rust in wheat cultivars and advanced breeding lines from Iran and Syria. Crop Breeding journal, 4 (1): 1-14
 Samadlouie H., Hamidi-Esfahani Z., Alavi S. M., and Varastegani B. 2014. Expression analysis for genes involved in arachidonic acid biosynthesis in Mortierella alpina CBS 754.68. Brazilian Journal of Microbiology 45 (2): 439-445
 Ezzati-Tabizi R., Talaei-Hassanloui R., Farrokhi N., Hossininaveh V. and S. M. Alavi. 2013. Haemolymph Phenoloxidase Activity of Larval Plodia interpunctella and Galleria mellonella in Response to Beauveria Bassiana and Pseudomonas Fluorescens. IJAIR, 2 (2): 217-220
 Ezzati-Tabrizi R., Farrokhi N., Talaei-Hassanloui R., Alavi S. M., Hosseininaveh V. 2013. Insect Inducible Antimicrobial Peptides and Their Applications. Current Protein and Peptide Science, 14, 698-710
 Kafil M., Bandani A. R., Kaltenpoth M., Goldansaz S. H., Alavi S. M. 2013. Role of symbiotic bacteria in the growth and development of the Sunn pest, Eurygaster integriceps. Journal of Insect Science 13 (99), 1-12.
 Ramezani A., Alavi S. M., Salmanian A., and Jafari M. 2013. The screening of xanthomonas lactose – positive strains among bacterial populations of citrus canker disease isolated from Iran. BJM. 2 (6) :19-30
 Ramezani A., jafari M., Goodarzi T., Alavi S. M., Salmanian A. H., Azin M. 2013. Lactose consuming strains of Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc) insight into the emergence of natural field resources for xanthan gum production. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 30 (5): 1511-1517.
 Samadlouie H., Hamidi Z., Alavi S. M., Sahari M. A. and Abbasi S. 2013. Investigation of Metabolism of Mortierella alpina in optimal condition for oil and arachidonic acid production Using Response Surface Methodology (RSM). Iranian Journal of Food Sciences and Technology, 45 (11): 85-96.
 Parchami N., Mozdoori N., Alavi S. M. and Askari H. 2013. Analyses of Iranian Xcici A*-type strain of citrus bacterial canker disease. Iranian journal of Agronomy and Plant Breeding, 9 (3): ???
 Roohani R., Soltani Najafabadi M., Alavi S.M., Farrokhi N. and Shamsbakhsh M. 2012. Transcript analysis of some pathogenicity-related elements in an Iranian A* isolate of Xanthomonas citri subsp. citri. J. Crop Prot. 1 (4): 337-347
 Mozdoori N., Parchami N., Kazemipour N., Alavi S. M. and Valizadeh J. 2012. Assessment of Secretome Sample Preparation from A*-type Strains of Xanthomonas citri subsp. citri for Two-dimensional Electrophoresis. Journal of Progress in Biological Sciences. 2 (1): 87-94
 Samadlouie H., Hamidi-Esfahani Z., Alavi S. M., Soltani-Najafabadi M., Sahari M. A. and Abbasi S. 2012. Statistical approach to optimization of fermentative production of oil and arachidonic acid from Mortierella alpine CBS 754.68. African Journal of Microbiology Research. 6 (7): 1559-1567
 Alavi S. M., Sanjari S., Durand F., Brin C., Manceau C. and S. Poussier. 2008. Assessment of the genetic diversity of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli and Xanthomonas fuscans subsp. Fuscans as a basis to identify putative pathogenicity genes and a type III secretion system of the SPI-1 family by multiple suppretion subtractive hybridization. Applied and Environmental Microbiology, 74 (10), 3295-3301
 Alavi S. M., Poussier S., and C. Manceau. 2007. Characterization of ISXax1, a novel insertion sequence restricted to Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (variants fuscans and non-fuscans) and Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria. Applied and Environmental Microbiology. 73 (5). 1678-1682
 Behzadi F., Arpanaei A., Alavi S. M., Shariati P., and Esmaeilnejad-Aharanjani P. 2015. Preparation and study of antibacterial properties of nisin-loaded mesoporous silica nanoparticles. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Ramezani M., Farrokhi N., Safarnejad R., Alavi S. M., and Gharanjik S. 2015. Transient expression of aptamer to prevent symptom of canker. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Ramezani M., Farrokhi N., Safarnejad R., Alavi S. M., and Gharanjik S. 2015. Affinity of pthA protein with Aptamer. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Riahi P., Nasoodian Shalchi F., Zare B., Alavi S. M., Farrokhi N., and Aminzadeh S. 2015. Cloning and Molecular Confirmation of Lipase gene from Xanthomonas citri Subsp. citri. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Saberi E., Alavi S. M., Safaie N., Moslemkhany C., and Shariaty V. 2015. Simultaneous detection of three destructive prokaryotic pathogens of citrus by multiplex nested PCR assay. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Saberi E., Alavi S. M., Azadvar M., and Bahari A. 2015. DNA Extraction Protocol for detection of Huanglongbing, a destructive and new emergence of citrus disease in Iran. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Saberi E., Alavi S. M., Safaie N., Moslemkhany C., Shariaty V. and Azadvar M. 2015. Population Structures of ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ In Southern
Iran. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Soheilivand S., Safarnegad M. R., Mousavi A., Alavi S. M., Mardi M., Farrokhi N. and Tohidfar M. 2015. Optimization of micrografting of Mexican lime in vitro derived rootless shoots on in vivo rootstock. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Soheilivand S., Mousavi A., Safarnegad M. R., Farrokhi N., Alavi S. M., Mardi M., and Tohidfar M. 2015. Gene transferring to Mexican lime explants (Citrus aurantifolia L.) using bar selectable marker. 1th International and 9th national biotechnology congress of Islamic republic of iran, 24-26 May, Tehran, Iran
 Esmaeilnejad-Ahranjani P., Arpanaei A., Alavi S. M., and Behzadi F. 2014. Improvement of Lysozyme Antibacterial Characteristics by Covalent Immobilization onto Mesoporous Silica Nanoparticles. 2nd International Conference on Nanotechnology, 9-11 July, Istanbul, Turkey.
 Kazemzadeh S., Farrokhi N., Alavi S. M., and SoltaniNajafabadi M. 2012. Bioinformatic comparison of bacterial antimicrobial peptides. 4th bioinformatic congress, 6-7 Nov., Tehran, Iran.
 Soheilivand S., Mousavi A., Safarnegad M. R., Tohidfar M., Mardi M., Farrokhi N., Alavi S. M. and Shahmirzaie M. 2012. Introduction of a simple and rapid method for micropropagatiom of lime (Citrus aurantifolia) by means of tissue culture. The 17th National and 5th international Biology Conference, 5-7 Sep., Kerman, Iran.
 Kazemzadeh S., Farrokhi N., Aminzadeh S., Alavi S. M., Mamarabadi M. and Gharanjik S. 2012. Isolation, detection and study of antagonistic effect of some fungi crud extracts against Xanthomonas citri subsp. citri. 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Congress, 3-5 Sep., Mashad, Iran.
 Soheilivand S., Safarnegad M. R., Mousavi A., Mardi M., Farrokhi N., Alavi S. M. Tohidfar M., and Shahmirzaie M. 2012. Study on clusters of nucleic acid and amino acid sequences which are similar to IMP of WBDL. The 17th National and 5th international Biology Conference, 5-7 Sep., Kerman, Iran.
 Kazemzadeh S., Farrokhi N., Aminzadeh S., Alavi S. M., Goodarzi T. Mamarabadi M. and Gharanjik S. 2012. Isolation, detection and study of antagonistic effect of some fungal extracts on Xanthomonas citri subsp. citri, causal agent of citrus bacterial canker disease. The 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Congress, 3‐5 Sep., Mashad, Iran
 Kafil M., Alavi S. M., and Bandani Ali R. 2012. Molecular Identification of ovary symbiont of Sunn pest, Puton (Hemiptera: Scutelleridae)Eurygaster integriceps. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25-28 August, Shiraz, Iran.
 Kafil M., Alavi S. M., and Bandani Ali R. 2012. Gut bacteria of the Sunn pest, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae). 6th European Hemiptera Congress, 25-29 June, Blagoevgrad, Bulgaria.
 Kafil M., Bandani Ali R. and Alavi S. M. 2012. Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) symbiotic bacteria affect its growth and development. 6th European Hemiptera Congress, 25-29 June, Blagoevgrad, Bulgaria.
 Gholami D., Aminzadeh S., Kazemipour N., Valizadeh J., Alavi S. M. and Emruzi Z. 2012. Isolation and purification of protein and peptide from gel polyacrylamide. 12th Iranian Genetic Congress, 22-24 May, Tehran, Iran
 Gholami D., Aminzadeh S., Kazemipour N., Alavi S. M. and Emruzi Z. 2012. Recognition testing for a novel bacteriocin produced by native serratia marcescens DGH1. 1st Biotechnology World Congress, 14-15 Feb., Dubai, UAE.
 Parchami N., Mozdoori N., Goodarzi T., Alavi S. M., Askari H., and Kazemipour N. 2011. Proteomap of an Iranian strains of Xanthomonas citri subsp. citri A*-type. The 7th National Biotechnology congress of Iran. 12-14 Sep. Tehran, Iran
 Ramezani A., Alavi S. M. Salmanian, A. H. and Soudi M. R. 2011. Screening and Isolation of lactose-consuming strains of Xanthomonas citri subsp. citri to use in whey containing medium. The 7th National Biotechnology congress of Iran. 12-14 Sep. Tehran, Iran
 Tavallaei, M., Noroozi P., …, Alavi S. M., Alavi S., …, and HashemiSohi H. 2011. Evaluation and analysis of biotechnology status in Iran. The 7th National Biotechnology congress of Iran. 12-14 Sep. Tehran, Iran
 Rohani R., SoltaniNajafabadi M., Alavi S. M. and Shamsbakhsh M. 2011. In vivo gene expression analysis of Xanthomonas citri subsp. citri causative agent of bacterial citrus canker disease. The 2nd National Biology Congress of Researchers, 4-7 March., Tehran, Iran
 Soltaninejad H., Parchami N., Alavi S. M. and A. Ghasemi. 2011. Analysis of genetic diversity among Iranian strains of Xanthomonas citri subsp. citri, causal agent of bacterial citrus canker, using rep-PCR molecular markers. The 2nd National Biology Congress of Researchers, 4-7 March., Tehran, Iran
 Rohani R., SoltaniNajafabadi M., Alavi S. M. and Shamsbakhsh M. 2011. Quantitative expression of genes involved in pathogenicity of Xanthomonas citri subsp. citri in response to host plant cells. The 2nd National Conference of Applied Microbiology, 16-17 Feb., Tehran, Iran
 Soltaninejad H., Parchami N., Alavi S. M. and A. Ghasemi. 2010. A narrow genetic variation is detectable among Iranian strains of Xanthomonas citri subsp. citri, causal agent of bacterial citrus canker. 12th International Conference of Plant Pathogenic Bacteria, June 7th-11th, La Reunion, France
 Najme Mozdoori , Neda Parchami , Nasrin Kazemipour and S. M. Alavi. 2010. Differentially expressed of secreted proteins of the phytopathogenic bacterium Xanthomonas citri pv. citri in interaction with host plant extract. The third Iranian proteomics congress, 26-27 May, Tehran, Iran
 Alavi S. M., et al. 2009. Epidemiological survey and population structure of Xanthomonas citri pv. citri, causal agent of citrus bacterial canker disease. International Workshop on Pathogens that affect agriculture productivity. 1-2 October, Santiago-Chile
 Alavi S. M., Irani S. and A. Ghasemi. 2009. Genetic diversity investigation among Iranian strains of Xanthomonas citri pv. citri, causal agent of Asiatic citrus canker disease. The 6th National Biotechnology Congress of Iran. 13-14 August, Tehran-Iran
 Alavi S. M., Sanjari S., Brin C., Manceau C. and S. Poussier. 2007. Identification of virulence and host specificity gene candidates in Xanthomonas axonopodis pathovar phaseoli by using suppression subtractive hybridizations. Poster presented in 13th International congress on Molecular Plant-Microbe Interaction, July 21-28, Sorrento-Italy
 Alavi S. M., Sanjari S., Poussier S., and C. Manceau. 2007. Pathogenicity and host specific molecular determinants of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli and its fuscans variant. Proceedings of 5th National Biotechnology Congress of Iran. P 119.
 Alavi S. M., Poussier S., and C. Manceau. 2005. Characterization of a specific insertion sequence element within Xanthomonas axonopodis pathovar phaseoli and study of its role in pathovar phaseoli/Phaseolus sp. Interaction. Poster presented in the XII international congress on Molecular Plant Microbe Interaction, Merida, Mexico
 Alavi S. M., Poussier S., and C. Manceau. 2005. Genetic characterization of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli responsible of common bacterial blight of bean. 5th International Seed Health Symposium, Angers, France.
 Alavi S. M., Poussier S., and C. Manceau. 2005. ISXax1, a new specific insertion sequence in Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli casual agent of common bacterial blight of bean (Phaseolus vulgaris L.). Poster presented in the 5th national plants-microbe interaction meeting, Toulouse, France
 Alavi S. M., Poussier S., and C. Manceau. 2004. Genetic characterization of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli casual agent of common bacterial blight of bean (Phaseolus vulgaris L.). Poster presented in the 6th plants-bacteria meeting. Aussois, France
 Alavi S. M., Fakhre Tabatabaei S. M., KhoshKholgh Sima N. A., and M. Shahriari. 2001. Molecular classification of Iranian wild wheat genotypes by using of RAPD markers. Proceeding of the second national congress of biotechnology. Vol. 1, pp: 208-213, Karaj, IRAN
 Shahriari M., Nankali A., Alavi S. M., and B. Ghareyazie. 2001. Genetic diversity of Iranian olive (Olea uropaea) germplasme using RAPD markers. Proceeding of the second national congress of biotechnology, Vol. 1, pp: 227-232
 Alavi S. M., Paknyat H., Nematzadeh G. A., and B. Ghareyazie. 2000. Linkage Determination between RAPD markers and gelatinization temperature (GT) gene in rice (Oryza sativa L.). Proceeding of the first national congress of biotechnology, Vol. 1, pp: 157-164
 Malboobi M. A., Alavi S. M. and B. Ghareyazie. 1999. Biotechnology, a world ongoing technology. International Workshop on Genetic engineering,IROST, Tehran, IRAN

حمیده رییسی، محمد رضا صفرنژاد، سید مهدی علوی، سید علی الهی نیا و ناصر فرخی. 1396 . تولید
فاژهای پلیکلونال حاوی قطعات ژنی آنتی بادی اختصاصی باکتری Xanthomonas citri subsp. citri با
استفاده از فنآوری نمایش فاژی. شناسه دیجیتال ) DOI ) 10.22092/jaep.2017.115980.1194


· عبدالرحمن رسول نیا، سید مهدی علوی، حسین عسکری، ناصر فرخی، مسعود سلطانی نجف آبادی.
1396 .
مطالعه پروتئوم آپوپلاستی لیموترش با استفاده از الکتروفورز دوبعدی در پاسخ به بیماری شانکر
باکتریایی. ژنتیک نوین، دوره دوازدهم، شماره 2 ، 194 – 185
· فاطمه عرب ، مهدی آزادوار و سید مهدی علوی. ارزیابی درون شیشه ای واکنش ارقام و بیوتیپ های
مختلف لیمو ترش در برابر جدایه های بومی عامل شانکر مرکبات. اولین همایش ملی کشاورزی، محیط
زیست و امنیت غذایی. اسفندماه 1393 ، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران 


· فاطمه عرب ، مهدی آزادوار و سید مهدی علوی. ارزیابی درون شیشه ای واکنش ژنوتیپ های مختلف
لیموترش نسبت به باکتری عامل شانکر مرکبات. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 4 – 1 شهریور ماه
1393
، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
· روحانی ر.، گودرزی ط.، سلطانی نژاد ح. و علوی س. م. 1392 . بررسی تنوع ژنتیکی و مکانیزم بیماریزایی
باکتری ) Xanthomonas citri subsp. citri (Xcici عامل شانکر باکتریایی مرکبات به لحاظ الزامات
پدافندی در برابر تهدیدات بیولوژیک احتمالی. همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. شناسه
مقاله: NCPDA01-0123

Books
 New methods in Genetic Engineering. 2016. under supervision of Alavi S. M. Aria Gohar publishing group. Tehran, Iran
 An introduction to gene vectors with emphasize to plasmids. 2011. Edited by Aboozari Gazafroodi A. and Alavi S. M. Malboobi publishing group. Tehran, Iran
 Principal of Genome Analysis. 2001. Edited by S. B. Primrose and translated by Alavi S. M., SoltaniNajafabadi M., Malboobi M. A., and A. Zomorodipour. Nigeb, Tehran, Iran
Patents and SOPs

ساخت بستر یکپارچه و پیشرفته in vitro برای کشت های ایزوله گیاهی. 1394 . اختراع ثبت شده به شماره
016351 الف/ 89 .
فرمولاسیون محیط کشت میکروبی بر پایه آب پنیر جهت تولید زانتان از سویه های لاکتوز مثبت و بومی
Xanthomonas citri subsp. citri . در دست ثبت.
تولید نانوباکتریوسین با هدف کنترل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات. ارائه شده به کمیته مالکیت فکری و
معاونت فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری جهت ثبت.
یک فرمولاسیون کودی جهت تقویت مرکبات توام با کنترل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات. ارائه شده به
کمیته مالکیت فکری و معاونت فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری جهت ثبت.
تدوین دانش فنی تولید باکتریوسین میکروبی با هدف کنترل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات. ثبت و تایید
شده در کمیته مالکیت فکری و معاونت فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Supervised or advised PhD theses
 16 items
Supervised or advised MSc theses
 18 items
Research interests
 Biophotonics and its applications in future medicine and biological environments.
 Oil production improvement in plants and microalgae.
 Host-specific interaction of plant bacteria is an interesting field of study. So far, many studies are conducted to uncover microbial effectors which can affect this specific interaction in a gene-for-gene or race-cultivar model. Asiatic citrus canker, caused by Xanthomonas citri subsp. citri, is one of the major citrus diseases in the world. This bacterium is combined of different pathotypes: A, A* and Aw, among which, A* strains have been exclusively detected in the Persian Gulf States such as IRAN, Oman and Saudia Arabia. These strains have also a very limited host range and affected exclusively Mexican lime, a highly cultivated citrus variety in Iran. Our main research goals are then:
 To determine the molecular basis of pathogenecity and host specificity of A*-type strains of Xanthomonas citri subsp. citri and
 To make illustrations on molecular basis of host plant cells interaction during infection by the causal agent of the disease.
Honors and Awards:
 2001-2006: Four years PhD fellowship from Ministry of Sciences, Research and Technology
 2010: Financial support from EGIDE-CIRAD (France) to develop a bilateral Franco-Iranian research collaboration on citrus bacterial canker disease.
 2013: financial grant from Iran Nanotechnology Initiative Council regarding production of a nano-bacteriocin against citrus bacterial canker disease
Active research Areas:
 Oil production improvement in plants and microalgae.
 Molecular Plant-bacteria interaction, Pathogenomics, Metagenomics

Contact us